VERKSAMHETSPOLICY

Vi ska med högkvalitet

i produktionsprocessen och god kompetens hos våra medarbetare, erbjuda våra kunder grafiska produkter med hög teknisk kvalitet, samt tillgodose våra kunders krav och förväntningar på produkter, leveranstider och service.


Vi ska inom hela verksamheten arbeta för ett effektivt utnyttjande av energi, råvaror och produkter.

Vi ska kontinuerligt arbeta med att hitta miljövänligare material och arbetssätt samt sträva efter att

använda produkter som ger mindre miljöbelastning och en bättre arbe-tsmiljö. Dessa frågor ska särskilt beaktas vid kemikalieanvändning, avfallshantering och processutveckling.


Arbetsmiljön ska upplevas som

god av medarbetarna med korta kommunikations- och beslutsvägar

till företagsledningen. Vi ska hålla kontakt med våra leverantörer, som vi ställer samma krav på som oss själva, att leverera rätt produkter i rätt tid.Vi ska fortlöpande arbeta med ständiga förbättringar för att uppnå allt bättre kvalitet i produkter och processer, samt förbättra miljön och vår arbetsmiljö genom att förebygga föroreningar och utsläpp.


Vi ska i vår verksamhet följa gällande författningar som lagar, förordningar och föreskrifter.


Våra medarbetare ska stimu-leras att ta ett aktivt ansvar för och deltaga i förverkligandet av vår verksamhetspolicy.

MILJÖPOLICY

Tryckkedjans miljöpolicy är att kontinuerligt arbeta med att hitta miljövänligare material och arbetssätt. Arbetet bygger på att

vi två gånger om året går igenom det material vi använder i tryckprocessen och de arbetsmetoder vi använder i hela tillverkningskedjan, från original, producering och till leverans.


Alla medarbetare är medvetna om sin delaktighet i mijöarbetet genom att bidraga med förslag och åsikter som kan förbättra verksamheten och minska miljöpåverkan. I de fall vi hittar miljömässigt bättre lösningar undersöker vi hur det påverkar produktens kvalitet.


Efter utvärdering beslutas sedan om det finns möjlighet att genomföra ett byte. I samband med ändrade rutiner eller nya miljövänligare material genomförs

en genomgång med hela personalstyrkan för att alla skall vara medvetna om miljöarbetet

för hela tillverknings-processen,

även de delar man normalt inte arbetar med.


Vi samarbetar med Miljöförvaltningen Mölndals Stad, där också en miljöinspektör ställer upp som bollplank i alla frågor rörande miljöarbetet.


Som senaste exempel på åtgärd har vi bytt ut vår 4-färgstryckpress till en modern maskin med teknik som gjort det möjligt att helt sluta med att använda IPA (isopropanol). Detta har tidigare varit en stor förbrukning som nu nästan är eliminerad i sin helhet. När det gäller tryckfärg har vi gått över till att använda vegitabiliska färger, vilket är den färg som har minst miljöpåverkan.För framtagning av tryckplåtar investerades i en kemifri CTP,

vilket också bidrar till att minimera det totala användandet av miljöpå-verkande ämnen.


Allt vårat ”huspapper” är FSC märkt och det är endast på kundens begäran som vi trycker på annat papper, men föreslår alltid ett FSC-märkt alternativ.


I vår digitaltrycksprocess arbetar

vi med Xerox och alla restprodukter återsänds till Xerox och

omhändertages genom deras återvinningsstruktur.


För restprodukter som papper, kartong, plast och övrigt miljö-

ovänligt avfall anlitas Stena Miljö, statistik finns att tillgå från Stena Miljö.

VÄRDEGRUND

Mångfald och inkludering är inte bara moraliskt riktigt utan också affärsmässigt fördelaktigt. Att främja dessa principer skapar en arbetsmiljö där medarbetare känner sig respekterade och välkomna oavsett deras bakgrund, kön, etnicitet, ålder.


Vi på Tryckkedjan AB tror på kraften i mångfald och inkludering. Det är inte bara en fråga om rättvisa och respekt – det är även en strategi för framgång. Genom att välkomna och främja olikheter bland våra medarbetare skapar vi en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.

Vi välkomnar olika perspektiv, erfarenheter och tankesätt för att berika vår företagskultur. Vi tror att mångfalden skapar idéer och de mest hållbara lösningarna.


Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där varje individ känner sig inkluderad och respekterad.


Tryckkedjan AB ser fram emot en framtid där mångfald och inkludering inte bara är viktiga värderingar utan också verkliga framgångsfaktorer. Tillsammans bygger vi en företagskultur som inspirerar, utvecklar och stärker varje individ, och därmed stärker vi även vårt företag.